Τι είναι το
"Δίκτυο"

Το Δίκτυο είναι μία συλλογική πρωτοβουλία από τα κάτω , πρωτοβουλία αγροτών – κτηνοτρόφων της Κρήτης, που θέτει και τηρεί πλαίσια κι εσωτερικούς κανόνες στην κατεύθυνση της ηθικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, που θεωρεί την ίδια την ομάδα ως οικογένεια και ως απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας του οράματος. 

 

Ιστορία

Ο νόμος της οικοτεχνίας στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με τον Ν.4235/ 2014 (μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Περιφέρεια Κρήτης).
Ο νόμος λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ευελιξίας και των ορθών πρακτικών υγιεινής που επιτρέπουν την παραγωγή ασφαλών τροφίμων χωρίς υπερβολικό γραφειοκρατικό βάρος.

Το Δίκτυο Οικοτεχνιών Κρήτης συστάθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ” Δημιουργία Δομής Στήριξης – Ανάπτυξης της Οικοτεχνίας στην Κρήτη ” , που υλοποιεί ο ”Πλοηγός Εκπαιδευτική Ανάπτυξη” και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης.
Είναι το πρώτο Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα έχοντας ως στόχο την παραγωγή ” αποδεδειγμένων , τοπικών και υγιεινών προϊόντων μέσω της συλλογικότητας και με κοινωνικο-περιβαλλοντική προσέγγιση. Παράλληλη , επιδίωξη και συλλογικότητας αποτελεί η ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών και η καθοδήγηση τους στην σύγχρονη μικρο-επιχειρηματικότητα.

Για την επίτευξη των παραπάνω επιδιώξεων έχει καθοριστεί μία ασφαλής διαδικασία για την καλλιέργεια των προϊόντων , τη μεταποίηση και την πώληση τους σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές και απαιτήσεις :

α ) ύπαρξη ουσιαστικού συστήματος αυτοελέγχου ασφαλείας και υγιεινής βασισμένου κυρίως σε ορθές πρακτικές υγιεινής

β )υποχρεωτική ουσιαστική εκπαιδευτική δραστηριότητα μέσα από την οποία οι οικοτεχνες αποκτούν απαραίτητες γνώσεις καλλιέργειας , μεταποίησης , τυποποίησης , λειτουργίας σύγχρονου marketing και ανάπτυξης ικανοτήτων μικροεπιχειρηματικης λειτουργίας.

γ )εφαρμογή ενός σχεδίου παρακολούθησης αποτελούμενου από εργαστηριακές αναλύσεις το οποίο λαμβάνει υπόψη όλους τους συνδέσμους στην αλυσίδα εφοδιασμού (παραγωγή ,επεξεργασία , συντήρηση).

δ )ολοκληρωμένες πληροφορίες για τον καταναλωτή.

Η πρωτοβουλία αυτή απευθύνεται σε μικρές αγροτικές και κτηνοτροφικές οικογενειακές επιχειρήσεις που θέλουν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους μέσα από την πώληση μεταποιημένων τοπικών προϊόντων διατροφής που προέρχονται , κυρίως , από τη δική τους παραγωγή. 

Οι παραγωγοί που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αποδέχονται το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό που τον συνοδεύει , πραγματοποιούν δε εκπαιδευτική κατάρτιση που τους οδηγεί στην προσαρμογή στους κανόνες ορθών γεωργικών πρακτικών , στα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων αλλά και στους στόχους και τα οράματα του ”Δικτύου”. 

Οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες από τον ”Πλοηγό” ξεκινούν από το χωράφι και φτάνουν μέχρι τις μεθόδους σύγχρονου marketing και στην πώληση. 

Οι συνεργάτες του ”Πλοηγού”  (εξειδικευμένος Γεωπόνος , τεχνολόγος τροφίμων , οικονομολόγος , ζωοτέχνης/κτηνίατρος κλπ.) πραγματοποιούν επισκέψεις/επιθεωρήσεις στο αγρόκτημα ,στο μεταποιητήριο , παρέχοντας υποστήριξη , συμβουλές και υποδείξεις όπως οι νόμοι απαιτούν. Ακόμη διεξάγονται αναλυτικοί έλεγχοι σε δείγματα και χώρους. 

Ό ”Πλοηγός” συντονίζει το έργο και σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και τις αρμόδιες υπηρεσίες προετοιμάζει εύχρηστα κι ευέλικτα εγχειρίδια ορθών  πρακτικών υγιεινής ανά τύπο παραγωγής όπου περιγράφονται οι ορθές πρακτικές υγιεινής στις κυριες φάσεις μεταποίησης. 

Στόχοι
& Όραμα

Στόχος μεταξύ άλλων είναι η παραγωγή αποδεδειγμένων , τοπικών , υγιεινών ,ασφαλών ,νόμιμων προϊόντων μέσω της συλλογικότητας με φιλοκοινωνική και φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση.
Στόχος επίσης είναι η μέγιστη δυνατή τεχνική κι επιστημονική στήριξη του εγχειρήματος , η ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής του θέσης , η διάδοση και διεύρυνση του ”Δικτύου” και του μοντέλου που το χαρακτηρίζει. 

Όραμα της συλλογικότητας αποτελεί η συμβολή στην διαμόρφωση ενός άλλου παραγωγικού – καταναλωτικού μοντέλου καθώς και η σταδιακή διατροφική επάρκεια της Κρήτης και η δημιουργία ενός σύγχρονου διατροφικού κινήματος.